Website: www.HerbalWorldCenter.com 
Địa chỉ Email: VietNam@HerbalWorldCenter.com 

ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN!
VIỆT NAM CỘNG H̉A MUÔN NĂM!


Herbal World Center
Dallas, Texas, USA

 

Home Page
(Trang Nhà)
Tiếng Việt
(Vietnamese)

English
(Tiếng Anh)

 

H́nh: Tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị, mùa hè đỏ lửa 1972, dựng lại cờ vàng.

"Mùa hè đỏ lửa 1972, trong âm-mưu vừa đánh vừa đàm, Cộng quân phía Bắc tràn qua vĩ-tuyến 17 chiếm Cổ-Thành Quảng-Trị, bị quân ta và đồng-minh phản-công tái chiếm. Cộng quân phải rút về bên kia sông Bến-Hải. Tổng-Thống Nguyễn-Văn-Thiệu ra lệnh ngày 19.06.1972 năm này quân-Lực VNCH có một cuộc diễn-hành để biểu-dương lực-lượng..." (Niên Trưởng Hải Quân Nguyễn Tấn Đơn)

 

 

H́nh: Tổng Thống Việt Nam Cộng Ḥa NGUYỄN VĂN THIỆU.

"Đừng nghe những ǵ Cộng sản nói, mà hăy nh́n kỹ những ǵ Cộng sản làm." (Lời Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu)

 

 

==================================

 

LINKS: 

1. TALENT SHOW: ĐEM CHUÔNG ĐI ĐÁNH XỨ NGƯỜI

 http://www.laivanly.com/activities/activities-mainpage.htm

 

2. NGÀY LƯ HẬN

www.LaiVanLy.com

 

3. NẮNG NGHIÊNG NGHIÊNG

http://www.laivanly.com/activities/nangnghiengnghieng.htm

 

4. SÂN KHẤU NHỎ CHO NGÀY RẤT LỚN

http://www.laivanly.com/activities/sankhaunhochongayratlon.htm

 

5. MẶT TRẬN MIỀN TÂY HĂY C̉N YÊN TĨNH

http://www.laivanly.com/activities/mattranmientayhayconyentinh.htm  

 

6. NGƯỜI VIỆT NAM CHƯA THUA CỘNG SẢN

http://www.laivanly.com/activities/nguoivietnamchuathuacongsan.htm

 

7. NIÊN TRƯỞNG HẢI QUÂN

 http://www.laivanly.com/activities/nientruonghaiquan.htm

 

8. BỖNG CÓ TIN VUI TRONG GIỜ TUYỆT VỌNG

http://www.laivanly.com/activities/bongcotinvuitronggiotuyetvong.htm

 

9. NGƯỜI VỢ KHÔNG BAO GIỜ CƯỚI

http://www.laivanly.com/activities/nguoivokhongbaogiocuoi.htm

 

10. NHỮNG NẺO ĐƯỜNG ĐÁNH CỘNG SẢN

http://www.laivanly.com/activities/nhungneoduongdanhcongsan.htm

 

11. NIỀM KIÊU HĂNH CỦA CÁI MÓNG TAY GĂY
PHẦN 1:
http://www.laivanly.com/activities/niemkieuhanhcuacaimongtaygay-1.htm


PHẦN 2: http://www.laivanly.com/activities/niemkieuhanhcuacaimongtaygay-2.htm

 

12. THÁNG SÁU

http://www.laivanly.com/activities/thangsau.htm

 

13. XUÂN DIỆU VÀO THÁNG SÁU

http://www.laivanly.com/activities/xuandieuvaothangsau.htm

 

==========================================